Algemene voorwaarden webshop

 

1. Algemene bepalingen

1.1.    De e-commerce website van Humida, een bv met maatschappelijke zetel te Heppensesteenweg 57, 3945 Ham, BTW BE 0649.837.543, RPR Hasselt (hierna ‘Humida bv’) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.
1.2.    Onderhavige algemene voorwaarden webshop zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Humida bv moet de klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.
1.3.    Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Humida bv aanvaard zijn.

2. Prijs

2.1.    Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW tenzij anders vermeld en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen.
2.2.    Leveringskosten worden apart vermeld.
2.3.    De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

3. Aanbod

3.1.    Ondanks het feit dat de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Humida bv niet. Humida bv is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Humida bv is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
3.2.    Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. maten, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.
3.3.    Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Humida bv. Humida bv kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar of uitverkocht zijn een uitgave of van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

4. Online aankopen

4.1.     De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het assortiment van Humida bv online aan te kopen.
4.2.    Om een product aan te kopen, voegt de klant het product toe aan uw winkelmandje. Nadien geeft de klant zijn contactgegevens en facturatiegegevens in. Onderaan krijgt de klant een overzicht van uw bestelling en betalingswijzen.
4.3     De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

via overschrijving op rekeningnummer BE28 7512 0798 5420 Swift BIC AXABBE22

  • via PayPal
  • via Bancontact/Mister Cash
  • via Belfius Direct Net
  • via KBC/CBC Payment Button
  • via iDeal
  • via cash betaling op kantoor in Ham, België.

4.4.     Humida bv is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij de klant betrokken is.

5. Levering

5.1.     Bij ontvangst van betaling wordt de bestelling verzonden. De levertermijn bedraagt 2 à 3 dagen na ontvangst van betaling, onder normale omstandigheden, behoudens feestdagen, stakingen en dergelijke. De leveringskosten worden vermeld bij de bestelling.
5.2.     Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België en Nederland. Indien de klant vanuit een ander land wilt bestellen, dient de klant contact op te nemen met de klantendienst.
5.3.     De levering gebeurt per post. Uitgezonderd van grote aantallen, deze worden per koerier verzonden.
5.4.     De bestelling wordt verzonden naar het door de klant gekozen leveringsadres.
5.5.     Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de klant onverwijld worden gemeld aan Humida bv.
5.6.     Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

6. Eigendomsvoorbehoud

6.1.      De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Humida bv.
6.2.     De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Humida bv te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

7. Garantie

7.1.     Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
7.2.     Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen.
7.3.     Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant contact op te nemen met de Humida bv klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Humida bv
7.4.     Bij vaststelling van een gebrek moet de klant Humida bv zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst ervan door de klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
7.5.     De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.
7.6.     Defecten die zich manifesteren na een periode van 1 maand volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.

8. Klantendienst

8.1.     De klantendienst van Humida bv is bereikbaar op het telefoonnummer +32 011/18.21.21, via e-mail op info@humida.be of per post op het volgende adres Heppensesteenweg 57, 3945 Ham. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

9. Sancties voor niet-betaling

9.1.     Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Humida bv beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.
9.2.     Onverminderd het voorgaande behoudt Humida bv zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

10. Privacy

10.1.     De verantwoordelijke voor de verwerking, Humida bv respecteert de Europese GDPR wetgeving met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.
10.2.     De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.
10.3.     U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Humida bv, Heppensesteenweg 57, 3945 Ham, info@humida.be gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
10.4.     U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Humida bv, Heppensesteenweg 57, 3945 Ham, info@humida.be.
10.5.     Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.
10.6.    De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, heeft dus geen toegang tot uw paswoord.
10.7     Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@humida.be. Bekijk ook onze Privacy Policy op onze website.

11. Gebruik van cookies

11.1.    Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.
11.2.    U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.
11.3.     Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
11.4.     Bekijk onze Privacy Policy op onze website.

12. Aantasting geldigheid – niet-verzaking

12.1.     Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
12.2.     Het nalaten op gelijk welk moment door Humida bv om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

13. Bewijs

13.1.     De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

14. Toepasselijk recht – geschillen

14.1.      Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.
14.2.      Het Belgische recht is van toepassing. Alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Hasselt zijn bevoegd. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr